Ulga termomodernizacyjna w 2023 (PIT za rok 2022)

Dopłaty do ocieplenia

Odliczenie od dochodu wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Ulga termomodernizacyjna to odliczenie od dochodu wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Może to być zakup styropianu do ocieplenia ścian budynku, balkonów, piwnic, podłóg oraz zakup kotłów C.O., pomp ciepła i kolektorów słonecznych. Ulgą objęty jest np: audyt energetyczny oraz wykonanie ocieplenia budynku przez firmę wykonawczą. Odliczenie od dochodu dotyczy wydatków poniesionych na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego opisanych dokładnie w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r.

Wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych

 1. Materiały budowlane i urządzenia:
  1. materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem,
  2. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,
  3. kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
  4. kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
  5. zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,
  6. kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100),
  7. przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej.
  8. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej,
  9. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
  10. materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego.
  11. pompa ciepła wraz z osprzętem,
  12. kolektor słoneczny wraz z osprzętem,
  13. ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem,
  14. stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieraln,
  15. materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.
 2. Usługi:
  1. wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
  2. wykonanie analizy termograficznej budynku,
  3. wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi,
  4. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej,
  5. docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów,
  6. wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażo- wych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych,
  7. wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wyko- nanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
  8. montaż kotła gazowego kondensacyjnego,
  9. montaż kotła olejowego kondensacyjnego,
  10. montaż pompy ciepła,
  11. montaż kolektora słonecznego,
  12. montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego,
  13. montaż instalacji fotowoltaicznej,
  14. uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin,
  15. regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji,
  16. demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Kto może ubiegać się o ulgę termomodernizacyjną ?

Ulga przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub budynków w zabudowie bliźniaczej, którzy rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą deklaracji PIT: PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28.

Z ulgi korzysta właściciel nieruchomości ponoszący koszty termomodernizacji, który posiada tytułu własności do nieruchomości. Faktura za styropian lub inne materiały budowlane musi być wystawiona przez sprzedawcę będącym czynnym podatnikiem VAT. Nasza firma STYRONET jest czynnym podatnikiem podatku VAT, dlatego warto kupić materiały budowlane w sprawdzonej hurtownii styropianu, której faktury nie podważy urząd skarbowy. Wystawiane przez nas faktury za styropian obejmują dane właściciela budynku ( najlepiej dane obojga małżonków, lub współwłaścicieli domu ) oraz dokładny adres nieruchomości. Klient opłaca zakup styropianu przelewem i po wydrukowaniu podpina go do opłaconej faktury, którą zanosi potem do urzędu skarbowego. Jest to dowód poniesienia wydatków na termomodernizację budynku. Dodatkowo możemy przesłać państwu dokumenty techniczne styropianu, który określa jego parametry techniczne i właściwości użytkowe. Zalecamy zakupy styropianu w autoryzowanym sklepie ze styropianem STYRONET, który odprowadza podatki VAT do urzędu skarbowego. Jeśli zakupicie państwo tańszy styropian bez podatku VAT z nielegalnego źródła (pochodzenie styropianu nie jest znane), lub skorzystacie państwo z usług montażowych wykonywanych przez „złote rączki” to nie odliczycie państwo takiego zakupu od dochodu. Wykonawca musi państwu wystawić fakturę VAT za usługę: ocieplenia domu styropianem, montaż kotła lub instalacji paneli na dachu.

Z ulgi nie może skorzystać:

 • osoba, która wynajmuje lub dzierżawi budynek, który nie jest jej własnością tzw.najemca
 • właściciele mieszkań w blokach wielorodzinnych oraz właściciele sklepów i biur
 • z ulgi nie można skorzystać przy ociepleniu garażu, budynku gospodarczego lub stodoły, jeśli znajdują się w odrębnej bryle niż bryła budynku mieszkalnego
 • osoba, która nie oddała nowego budynku do użytkowania. Ulga termomodernizacyjna dotyczy tylko starszych domów, które są remontowane. Jeśli ocieplacie państwo nowy budynek, to ulga się nie należy
 • osoba, która realizuje przedsięwzięcie termomodernizacyjne dłużej niż 3 lata, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Musicie państwo szybko dokonywać zakupów materiałów budowlanych i umawiać się z wykonawcami, by nie musieć oddawać przyznanej ulgi urzędowi skarbowemu. W przypadku, gdy inwestycja zostanie zakończona zgodnie z wyznaczonym czasem, podatnik nie musi zwracać odliczonych kosztów na remont domu.

Jak wykazać wydatek na zakup styropianu, materiałów budowlanych itp.

Ulgę wykazać należy w załączniku PIT/O oraz w deklaracji podatkowej PIT – poprzez wskazanie sumy odliczeń wykazanych na PIT/O część B i pole „Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”. Należy pamiętać, by odliczenia dokonywać w zeznaniu rocznym PIT za rok podatkowy, w który poniesiono wydatki. Nie można wykazać zbiorczo wszystkich poniesionych wydatków na remont domu w jednym zeznaniu PIT. Trzeba ten zakup rozłożyć na kilka lat. Jeżeli dochody podatnika za dany rok były niższe niż poniesione koszty na termomodernizację, to ulga podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Finansowanie zakupów styropianu i innych materiałów budowlanych oraz usług montażu:

Podatnik, który chce skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, może odliczyć od podatku jedynie te wydatki, które sfinansował z własnych środków lub z pożyczki/kredytu obciążające jego osobę.

Limit ulgi na termomodernizację

Maksymalna kwota odliczenia to 53 000 zł brutto.